top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

ARTIKEL 1 BEGRIPPEN

De organisatie: PT Coffee Club. 

Overeenkomst: De overeenkomst is gebaseerd op deze algemene voorwaarden van PT Coffee Club waarin de klant een schriftelijke overeenkomst aangaat voor de trainingen bij PT Coffee Club.

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID

Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de klant zich heeft ingeschreven bij PT Coffee Club voor het deelnemen aan Personal Training, Duo Training en Small Group Training of bij elke andere soort begeleiding die wordt aangeboden. Op iedere activiteit zijn deze voorwaarden van toepassing. Ieder gebruik van de diensten van PT Coffee Club geschiedt voor eigen risico. Iedere deelnemer dient zich voor het gebruik van welke voorziening dan ook of deelname aan welke activiteit dan ook, ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is. Daarnaast dient iedere deelnemer verzekerd te zijn tegen ongevallen. Indien PT Coffee Club het advies heeft gegeven om bij de huisarts een verwijsbrief te gaan halen voor aanvang van trainen, dient de klant dit te doen.

ARTIKEL 3 INTAKEPROCEDURE

Om verantwoord sporten te kunnen waarborgen dient de klant, alvorens hij of zij deelneemt aan een van de activiteiten, een intakegesprek te hebben gehad. Het intakeformulier dient volledig ingevuld en ondertekend aan PT Coffee Club te worden afgegeven of online ingevuld te worden. Pas na ontvangst van desbetreffend formulier zal er begonnen worden met de trainingssessies. Veranderingen betreffende persoonsgegevens dient de klant zo snel mogelijk aan PT Coffee Club door te geven. PT Coffee Club zal een personal trainer aan elke klant toewijzen. Bovendien zal PT Coffee Club, indien nodig, alle macht hebben om beslissingen over het veranderen van de toegewezen trainer te nemen.

ARTIKEL 4 TIJDSTIP EN PLAATS

Bij bevestiging van inschrijving zal PT Coffee Club meedelen wanneer en waar de deelnemer verwacht wordt. Dit is uiteraard vooraf overlegd met de klant. Indien door welke omstandigheden dan ook een tijdstip niet door kan gaan is PT Coffee Club bevoegd om in overleg met de klant een ander tijdstip in te plannen. Verhindering dient 24 uur voordat de training begint bekend gemaakt te worden. Dit geldt zowel voor PT Coffee Club alsook de klant. Wanneer u een keer verhinderd bent, wordt de desbetreffende ‘credit’ bewaard op uw account. Deze kunt u binnen de duur van uw contract als extra gebruiken. Heeft u aan het einde van uw contractduur nog credits/lessen over, dan kunnen deze alleen worden meegenomen als u het abonnement verlengd of een nieuw abonnement aangaat bij PT Coffee Club.

ARTIKEL 5 UITVOERING VAN DE OPDRACHT

Op PT Coffee Club rust de verplichting tot het, gelet op het doel en activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de activiteit. De inhoud en het aantal deelnemers worden bepaald door de trainers van PT Coffee Club. PT Coffee Club voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier een inspanningsverplichting: dat wil zeggen dat PT Coffee Club niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel.

ARTIKEL 6 AANSPRAKELIJKHEID

Voor elke door PT Coffee Club aanvaarde opdracht geldt een inspanningsverplichting. PT Coffee Club kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. PT Coffee Club is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van de opdrachten. PT Coffee Club is niet aansprakelijk wanneer bij PT Coffee Club, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de klant en/of derden toebehorende zaken verloren gaan. PT Coffee Club is niet aansprakelijk als de klant op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de Personal Trainer gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer. De klant verklaart hierbij dat hij of zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen voor eigen risico zal ontvangen. De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door hem of haar worden gedragen. De klant verklaart hierbij reeds nu voor alsdan afstand te doen van alle rechten tot het herstellen van een schadeactie tegen PT Coffee Club wegens vergoeding van kosten, schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel tengevolge van uitvoering van diensten die PT Coffee Club aanbiedt. PT Coffee Club is wel aansprakelijk wanneer PT Coffee Club op enigerlei wijze schade lijdt en deze te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de Personal Trainer gegeven instructies door deze klant. De klant dient PT Coffee Club te vrijwaren voor schade die hij of zij bij andere deelnemers veroorzaakt.

ARTIKEL 7 ONTBINDING

PT Coffee Club is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de klant niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. Een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de klant is alleen mogelijk op medische gronden met bewijs van een medische verklaring door een erkende arts of bij een verhuizing buiten een straal van 15 kilometer van Tilburg. Een kopie van inschrijving in de nieuwe gemeente dient te worden overlegd aan Paulien van de Winckel. Daarnaast is er een opzegtermijn van minimaal 1 maand en deze moet u voor de 1e van de maand opzeggen. Zegt u bijvoorbeeld het abonnement op op 30 september, dan loopt uw abonnement tot 1 november. Zegt u dus bijvoorbeeld uw abonnement op 8 oktober op, dan loopt uw abonnement door tot 1 december. 

ARTIKEL 8 BETALINGSVOORWAARDEN

Bij de overeenkomst van klant en PT Coffee Club zal PT Coffee Club meedelen wanneer en hoe het bedrag dient te worden voldaan. Indien de deelnemer niet tijdig betaalt, is PT Coffee Club gerechtigd de deelnemer toegang tot de activiteit te weigeren totdat de betaling binnen is. Daarnaast worden alle voor de resterende duur van de overeenkomst verschuldigde betalingen opeisbaar en dient u deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid aan PT Coffee Club te voldoen. Indien PT Coffee Club over dient te gaan tot incasso van haar vordering, is de klant tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijk rente verschuldigd. Wanneer een automatische incasso wordt gestorneerd mag PT Coffee Club een bedrag van € 4,- aan administratiekosten in rekening brengen om het incassobedrag alsnog te voldoen. Op de diensten van PT Coffee Club is het BTW-tarief van 9% van toepassing. De genoemde prijzen zijn inclusief BTW. Indien door onverwachte omstandigheden de kosten stijgen, is PT Coffee Club gerechtigd de prijzen te verhogen. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst te ontbinden. Niet gebruikte maar wel reeds betaalde sessies lopen uiteraard door.

ARTIKEL 9 ZIEKMELDING

Indien de klant niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte, wordt verwacht dat de klant dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan PT Coffee Club. Alle afspraken dienen 24 uur van tevoren te worden afgezegd, anders worden de kosten van de diensten doorberekend. Bij het onderbreken wegens ziekte geldt een eigen risico van twee weken, de overeenkomst kan vervolgens voor maximaal een jaar worden stilgelegd en dat alleen op grond van een medische verklaring door een erkende arts.

ARTIKEL 10 OVERMACHT, VAKANTIES EN ALGEMENE ERKENDE FEESTDAGEN

Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. PT Coffee Club is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden. Bij ziekte van de Personal Trainer wordt voor de deelnemer een alternatief geboden of de overgebleven credits kunnen na de contractduur nog worden gebruikt. Vakanties van de personal trainer worden ruim van tevoren aangekondigd. De klant kan dan bij een andere trainer terecht. Op algemeen erkende feestdagen gaan de activiteiten niet door. Als de deelnemer op deze dag een afspraak gehad zou hebben, wordt een alternatief tijdstip geboden of wordt het een dag of een week vooruit geschoven.

ARTIKEL 11 GEZONDHEID

De deelnemer verklaart dat hij/zij naar beste weten gezond is en fysiek in staat om de instructies van de personal trainer zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de klant zich ertoe, alvorens de overeenkomst met PT Coffee Club aan te gaan, zijn arts te raadplegen. Gedurende de duur van de overeenkomst is de klant tevens verplicht pijn(en), onbehagen, abnormale vermoeidheid en/of veranderingen in de lichamelijke conditie voor, tijdens alsook na de training te melden aan PT Coffee Club.

ARTIKEL 12 VERTROUWELIJKHEID

PT Coffee Club is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van en over de klant. De persoonlijke gegevens van de klant zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en alleen voor administratieve doeleinden van PT Coffee Club gebruikt. Desbetreffende gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

ARTIKEL 13 INTELLECTUEEL EIGENDOM

Onverminderd het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, behoudt de klant zich de rechten en bevoegdheden voor die de klant toekomen op grond van Auteurswet. Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door PT Coffee Club voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van PT Coffee Club. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van PT Coffee Club. Alle door de opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc, ten behoeve van PT Coffee Club zijn uitsluitend te vermenigvuldigingen door PT Coffee Club ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door de klant verstrekte stukken mogen niet door PT Coffee Club zonder voorafgaande toestemming van de klant openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht op straffe van misbruik van het intellectueel eigendom van de klant.

ARTIKEL 14 GESCHILLEN

Met eventuele klachten kan de klant zich wenden tot PT Coffee Club. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar PT Coffee Club is gevestigd. In alle gevallen is het Nederlands Recht van toepassing.

bottom of page